ALGEMENE VOORWAARDEN

1.BEGRIPPEN
1.1. Power Yoga Mindfulness Center: Power Yoga Mindfulness Center is gevestigd aan de Wilhelminastraat 30a 5141 HK Waalwijk en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 61538132
1.2. Algemene Voorwaarden: deze door Power Yoga Mindfulness Center gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Power Yoga Mindfulness Center: www.power-yoga-mindfulness-center.nl
1.3 Aanvullende algemene voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Power Yoga Mindfulness Center georganiseerde retreats en workshops.
1.4 Abonnement: een door Power Yoga Mindfulness Center uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Lid maandelijks te betalen c.q. betaald, lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yoga en sport lessen bij Power Yoga Mindfulness Center, voldaan per automatische incasso achteraf.
1.5 Deelnemer: degene die een yoga of sport les volgt c.q. wenst te volgen bij Power Yoga Mindfulness Center.
1.6 Inschrijfgeld: Administratiekosten ten behoeve van Lidmaatschap te betalen bij afsluiten Lidmaatschap door de Deelnemer.
1.7 Proefles: een door Deelnemer vooraf via Ideal betaalde les, geboekt via momoyoga, die eenmalige aangekocht kan worden voor één HOT les en één niet hot les
1.8 Losse les: Een vooraf via Ideal betaalde les, geboekt via momoyoga, voor het volgen van een les bij Power Yoga Mindfulness Center door de Deelnemer.
1.9 Lid: Deelnemer met een Power Yoga Mindfulness Center Lidmaatschap
1.10 Website: website van Power Yoga Mindfulness Center www.power-yoga-mindfulness-center.nl; website van momoyoga https://www.momoyoga.nl/Poyomicenter/
1.11 Workshop: een door Power Yoga Mindfulness Center georganiseerde workshop, anders dan een (yoga)les.
1.12 Zwangerschapsyoga: Yogales met bijbehorend gelijknamige strippenkaart of 1x per week abonnement voor huidige leden.

2.TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op de leskaarten en zwangerschapsyoga strippenkaart van en bij Power Yoga Mindfulness Center. Door deelname aan een yogales c.q. workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Power Yoga Mindfulness Center kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Power Yoga Mindfulness Center zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per nieuwsbrief aankondigen.

3.LIDMAATSCHAP, ZWANGERSCHAPSYOGA STRIPPENKAART en LESKAARTEN
3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen met een geldig Lidmaatschap, op een zwangerschapsyoga strippenkaart of op een leskaart.
3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Power Yoga Mindfulness Center het inschrijfformulier heeft ontvangen met daarop de ingangsdatum van het lidmaatschap.
3.3 Power Yoga Mindfulness Center geeft de volgende Lidmaatschappen, Zwangerschapsyoga strippenkaart en Leskaarten uit, ter keuze van de Deelnemer

3.3.1 LIDMAATSCHAPPEN
3.3.1.1 Inschrijfgeld
Bij het afsluiten van een Lidmaatschap betaalt het Lid €15,95 inschrijfgeld aan administratiekosten per abonnement. Inschrijfgeld is niet van toepassing leskaarten zoals weergegeven bij 3.3.2.

3.3.1.2 Afsluiten en betalen Lidmaatschap
Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschied middels het invullen van een inschrijfformulier. Het abonnementsgeld voor de lopende kalendermaand wordt berekend door middel van een staffel en wordt achteraf geïncasseerd. Het inschrijfformulier bevat een machtiging voor automatische incasso welke de eerst volgende kalendermaand van kracht gaat en waarbij achteraf wordt geïncasseerd. Dat wil zeggen: De lessen gevolgd in januari worden in februari geïncasseerd. Het Abonnement loopt voor minimaal zes (6) maanden, daarna kan het Abonnement maandelijks opgezegd worden. Zie 3.3.1.4

3.3.1.3 Abonnementen

 • HOT Onbeperkt
  Het HOT onbeperkt abonnement geeft per kalendermaand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap, recht op een ongelimiteerd aantal Yoga en sportlessen lessen, zowel HOT als niet hot. Betaling geschiedt één (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand.
 • Onbeperkt
  Het onbeperkt abonnement geeft per kalendermaand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap, recht op een ongelimiteerd aantal Yoga en sportlessen lessen, exclusief lessen in de HOT ruimte. Betaling geschiedt één (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand.
 • HOT 2x per week
  Het HOT 2x (twee keer) per week Lidmaatschap geeft per kalendermaand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap, recht op negen (9) yogalessen en sportlessen lessen, zowel HOT als niet hot. Betaling geschiedt één (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.
 • 2x per week
  Het 2x (twee keer) per week Lidmaatschap geeft per kalendermaand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap, recht op negen (9) yogalessen en sportlessen lessen, exclusief lessen in de HOT ruimte. Betaling geschiedt één (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.
 • HOT 1x per week
  Het HOT 1x (één keer) per week Lidmaatschap geeft per kalendermaand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap, recht op vijf (5) yogalessen en sportlessen lessen, zowel HOT als niet hot. Betaling geschiedt één (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.
 • 1x per week
  Het 1x (één keer) per week Lidmaatschap geeft per kalendermaand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap, recht op vijf (5) yogalessen en sportlessen lessen, exclusief lessen in de HOT ruimte. Betaling geschiedt één (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.

3.3.1.4 Beëindiging lidmaatschap
Beëindigen van het Lidmaatschap dient te geschieden voor de 1e (eerste) van de maand per e-mail aan info@poyomicenter.nl om van effect te gaan op de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Zegt het Lid na de 1e (eerste) van de huidige maand op, dan kan het Lid de eerstvolgende kalendermaand nog lessen volgen en gaat de opzegging de kalendermaand er na van kracht. De incasso is achteraf dus als het lidmaatschap is beëindigd wordt er nog eenmalige incasseert. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

3.3.1.5 Wijzigingen Lidmaatschap
Overige Wijzigingen van het Lidmaatschap, onder meer het wijzigen van het rekeningnummer of de abonnementsvorm, dienen te geschieden voor de 15e (vijftiende) van de lopende maand per email aan info@poyomicenter.nl om van effect te gaan op de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Wijzigingen vermeldt tussen de 15e (vijftiende) en de 30e/31e (dertigste/ eenendertigste) van de huidige maand op, dan blijven de huidige gegevens de eerstvolgende kalendermaand van kracht en gaat de wijziging de kalendermaand er na van kracht. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

3.3.1.6 Ziekte / Overmacht
Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een blessure kan door het Lid het Lidmaatschap gepauzeerd worden, waarmee wordt bedoeld een tijdelijke stop van maximaal zes (6) maanden op de incasso. Een verzoek om een tijdelijke stop moet tijdig per email aan info@poyomicenter.nl worden ingediend. Wanneer de minimale lidmaatschapsduur van zes (6) maanden nog niet is verstreken wordt de incasso na zes (6) maanden geactiveerd voor de resterende periode van de minimale lidmaatschapsduur. Power Yoga Mindfulness Center behoudt zich het recht voor te verzoeken om een doktersverklaring.

3.3.2 LESKAARTEN

 • HOT Proefles
  Deze Leskaart kan eenmalig worden aangekocht en geeft recht op één les gegeven in de HOT ruimte bij Power Yoga Mindfulness Center. Deze Leskaart wordt via momoyoga per Ideal betaald en is geldig één (1) week na de aankoopdatum. De ingangsdatum kan in momoyoga voor aankoop aangepast worden door deelnemer.
 • Proefles
  Deze Leskaart kan eenmalig worden aangekocht en geeft recht op één les, exclusief gebruik HOT ruimte, bij Power Yoga Mindfulness Center. Deze Leskaart wordt via momoyoga per Ideal betaald en is geldig één (1) week na de aankoopdatum. De ingangsdatum kan in momoyoga voor aankoop aangepast worden door deelnemer.
 • Zwangerschapsyoga 10 lessen strippenkaart
  Het zwangerschapsyoga 10 lessen strippenkaart geeft recht op tien (10) zwangerschapsyogalessen. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van de eerst gevolgde les, vanaf die datum is de kaart 9 (negen) maanden geldig. De credits op de strippenkaart kunnen na de bevalling gebruikt worden voor alle yoga en sportlessen, zowel HOT als niet HOT.
 • Losse les
  Deze leskaart geeft recht op 1 (een) les exclusief lessen in de HOT ruimte bij Power Yoga Mindfulness Center. Na aankoopdatum is deze kaart 1 (een) week geldig. De ingangsdatum kan in momoyoga voor aankoop aangepast worden door deelnemer.
 • Losse HOT les
  Deze leskaart geeft recht op 1 (een) les inclusief lessen in de HOT ruimte bij Power Yoga Mindfulness Center. Na aankoopdatum is deze kaart 1 (een) week geldig. De ingangsdatum kan in momoyoga voor aankoop aangepast worden door deelnemer.

4. BETALING EN PRIJSWIJZIGING
4.1 Alle lessen van Power Yoga Mindfulness Center dienen voorafgaand aan de te volgen les betaald zijn. Betaling voor abonnementen geschied per automatische incasso en de leskaarten worden vooraf via momyoga met iDeal betaald.
4.2 De automatische incasso ten behoeve van de Abonnementen geschiedt na de 25e van de maand voorafgaand aan de nieuwe maand.
4.3 Power Yoga Mindfulness Center behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van het betreffende Lid op te schorten tot de betaling is voldaan.
4.4 Power Yoga Mindfulness Center behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website vermeld.
4.5 Voorafgaand aan elke les dient de Deelnemer zich in te schrijven via momoyoga. De docent van Power Yoga Mindfulness Center zal de inschrijving en betaling voor de betreffende yogales controleren.

5. RESERVEREN VOOR LESSEN
5.1 Voor de lessen van Power Yoga Mindfulness Center moet vooraf een reservering worden gemaakt via momoyoga. Een gereserveerde les kan tot 3 (drie) uur voor aanvang van de les online kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 1 (één) uur voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht. Dit betekent een mindering van 1 (Een) les op de abonnementen of het vervallen van de leskaarten (HOT) proefles of Losse (HOT) les.
5.2 Voor het online reserveren (‘boeken) van lessen gelden de volgende regels:

 • Lessen kunnen online via momoyoga geboekt worden.
 • Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er niet, dan gaan we ervan uit dat je niet meer komt en word je plaats beschikbaar gesteld aan iemand anders.
 • Als online registreren (‘boeken) niet meer mogelijk is, kun je toch naar Power Yoga Mindfulness Center komen. We kunnen dan geen plek garanderen, maar er kan een plek vrijkomen wanneer iemand niet meer kan annuleren en toch niet komt.
 • Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 3 uur voor aanvang van de les door naar de les te gaan en op ‘uitschrijven’ te klikken of in je lesrooster op het rode kruisje te klikken bij de betreffende les.
 • Annuleren van de les kan alleen via momoyoga tenzij anders aangegeven door betreffende docent.

6.LESROOSTER
6.1 Het actueel geldende lesrooster staat op momoyoga en wordt weergegeven op de website. Power Yoga Mindfulness Center behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en/of in de nieuwsbrief.
6.2 Power Yoga Mindfulness Center behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen. Er vindt naar aanleiding hiervan in geen geval restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.
6.3 Power Yoga Mindfulness Center is het gehele jaar geopend, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. Power Yoga Mindfulness Center zal deze dagen vooraf aankondigen via de Website en/of de nieuwsbrief.

7. HUISREGELS
Alle Deelnemers dienen de huisregels van Power Yoga Mindfulness Center in acht te nemen.

 • Power Yoga Mindfulness Center beschikt over een parkeerterrein met eigen opgang. Er zijn hier een beperkt aantal plekken beschikbaar. Parkeer je auto op een wijze waardoor andere bezoekers geen last hebben of schade ondervinden.
 • Voor de voordeur is er plek voor een aantal fietsen. Houdt hierbij rekening met andere bezoekers, auto’s en omwonenden en parkeer op een wijze waardoor zij hier geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van Power Yoga Mindfulness Center
 • Kom hygiënisch naar de Studio. Draag schone kleren, waarin je makkelijk kunt bewegen.
 • Schoenen kunnen na binnenkomst in de linker ruimte gelaten worden. In de Studio’s en de Lounge zijn schoenen niet gewenst met uitzondering van LXR les op sportschoenen.
 • Power Yoga Mindfulness Center stelt materialen ter beschikking voor gebruik tijdens de les. De materialen dienen naar gebruik altijd schoongemaakt en evt opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.
 • Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yoga ruimte, hiervoor is de lounge beschikbaar.
 • Bij HOT lessen is een grote handdoek over de mat verplicht, deze zijn te koop in de studio. Bij een HOT Yin Yoga les is een kleine handdoek over kussens/bolsters verplicht.
 • Neem alleen het noodzakelijk mee naar de les: een handdoek , een flesjes water en jezelf. Laat (grote) tassen thuis of beneden in de kleedkamer.
 • De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Power Yoga Mindfulness Center niet getolereerd.

7.2 Power Yoga Mindfulness Center behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 7.1, niet naleven de toegang tot Power Yoga Mindfulness Center te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Het volgen van lessen en het achter laten van spullen in de algemene ruimtes, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Power Yoga Mindfulness Center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van les(sen) en het achter laten van spullen in de algemene ruimtes, bij Power Yoga Mindfulness Center
8.2 Power Yoga Mindfulness Center werkt alleen met gecertificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een les. Door deelname aan een les bij Power Yoga Mindfulness Center aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Power Yoga Mindfulness Center biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, een ander lichamelijk ongemak of zwanger bent, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de (yoga) oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

9.KLACHTENPROCEDURE
9.1 Klachten aangaande de producten van Power Yoga Mindfulness Center kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

Power Yoga Mindfulness Center
t.a.v. Leonie van der Linden
Ruiterhof 33
4265 JW Genderen

of per e-mail aan: info@poyomicenter.nl ter attentie van Leonie van er Linden

9.2 Power Yoga Mindfulness Center bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener
9.3 Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
9.4 De Deelnemer dient Power Yoga Mindfulness Center in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING
10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
10.2 De taalvoering bij Power Yoga Mindfulness Center is Nederlands
10.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, Lidmaatschappen, Leskaarten, dan wel het volgen van yoga les(sen) of Workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Power Yoga Mindfulness Center zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

11.TOEPASSELIJKHEID AANVULLENDE VOORWAARDEN
11.1 De Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een (yoga)les c.q. workshop c.q. retreat verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden.
11.2 Power Yoga Mindfulness Center kan deze Aanvullende Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

12.WORKSHOPS
12.1 DEELNAME EN RESERVERING WORKSHOP
12.1.1 Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop nadat deze zich vooraf bij momoyoga heeft ingeschreven en de betreffende leskaart via Ideal heeft betaald.
12.1.2 Een Deelnemer is gegarandeerd van een plek na het het betalen van de workshop en de inschrijving zichtbaar is in momoyoga.

12.2  BETALING WORKSHOP
12.2.1 Voor deelname aan een Workshop moet voorafgaand aan de te volgen Workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via iDeal via momoyoga.
12.2.2 Workshops kunnen alleen geboekt worden door de bijbehorende leskaart te kopen. Deze leskaart wordt duidelijk vermeld in momoyoga en is de enige leskaart die je voor de betreffende workshop aan kunt kopen.

12.3  ANNULERING DEELNAME WORKSHOP
12.3.1 Tot 48 uur voor de geplande Workshop kan de Deelnemer kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@poyomicenter.nl 
12.3.2 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 48 uur voor de geplande Workshop annuleert, wordt geen geld terugbetaald. De inschrijving kan worden overgedragen op een andere persoon mits dit vooraf per mail gecommuniceerd wordt via info@poyomicenter.nl

12.4       ANNULERING WORKSHOP
12.4.1 Power Yoga Mindfulness Center behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop te annuleren.
12.4.2 Indien de Workshop door Power Yoga Mindfulness Center geannuleerd wordt, ontvangt de Deelnemer het volledige inschrijfgeld terug.

12.5 WORKSHOP ROOSTER
12.5.1 Het geldende, actuele Workshop Rooster staat altijd op de Website en wordt in de nieuwsbrief gecommuniceerd. Power Yoga Mindfulness Center behoudt zich het recht om het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de studio, dan wel per e-mail, dan wel via de nieuwsbrief.

13.RETREATS
13.1.1 Het aanbod van Power Yoga Mindfulness Center is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping vanwege fouten in de berekening van de deelneemsom of van andere fouten is toegestaan.
13.1.2 Door aanvaarding van de deelnemer van het aanbod, inclusief de daarbij behorende voorwaarden van Power Yoga Mindfulness Center komt een overeenkomst tot stand waarop de vermelde voorwaarden van toepassing zijn. De deelnemer ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een elektronische bevestiging van de gesloten overeenkomst (boeking).
13.1.3 Power Yoga Mindfulness Center is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren of een deelnemers tijdens een retreat van deelname uit te sluiten wegens bijvoorbeeld wangedrag of andere negatieve gedragingen die het genot van andere deelnemers of begeleiders benadelen.
13.1.4 Voor zover Power Yoga Mindfulness Center namens de deelnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht verplichtingen tegenover derden, in het bijzonder dienstverleners, is aangegaan, is de deelnemer daaraan gebonden.
13.1.5 Aan bedragen of andere informatie op de website, foldermateriaal, de (opdracht)bevestiging en andere uitingen van Power Yoga Mindfulness Center kunnen geen rechten worden ontleend door de deelnemer. De deelnemer dient zelf de verstrekte informatie op de (opdracht)bevestiging te controleren.
13.1.6 Kennelijke fouten of vergissingen in het retreat aanbod binden Power Yoga Mindfulness Center niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
13.1.7 De deelnemer dient bij het boeken c.q. sluiten van de overeenkomst met Power Yoga Mindfulness Center en de dienstverlener(s), alle voor de boeking relevante gegevens van de deelnemer en eventuele mededeelnemers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de deelnemer is Power Yoga Mindfulness Center niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
13.1.7.1 Als het over persoonlijke gegevens gaat, werkt Power Yoga Mindfulness Center conform de algemeen geldende norm in Nederland en vereist daarom de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de activiteiten van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de activiteiten voor de deelnemer zelf of voor de groep van belang zijn.
13.1.8 Deelnemers aan een retreat van Power Yoga Mindfulness Center dienen te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien u als reiziger twijfelt of een activiteit voor u geschikt is, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen. Indien u zich hier niet aan houdt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats
13.1.9 De prijzen van gereserveerde/geboekte diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemer worden doorgegeven en doorberekend.

13.2 BETALINGEN RETREATS
13.2.1 De verschuldigde bedragen dienen  binnen de aangegeven termijn (tenzij anders aangegeven) aan Power Yoga Mindfulness Center te zijn voldaan.
13.2.2 De boeking dient via de website per Ideal in één keer te worden voldaan.
13.2.3 De deelnemer ontvangt op verzoek een factuur van de retreat. Deze is aan te vragen via retreat@poyomicenter.nl
13.2.4 Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de deelnemer in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. Power Yoga Mindfulness Center heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 18.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
13.2.5 Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de deelnemer.

13.3 ANNULERING DOOR DEELNEMER
13.4.1 Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte overeenkomsten kunnen alleen op verzoek van de deelnemer plaatsvinden. Annulering van de overeenkomst door de deelnemer dient per e-mail (retreat@poyomicenter.nl) te worden bevestigd. Door de complexere organisatie die dit vergt, is bij annulering van de overeenkomst de deelnemer een bijdrage verschuldigd. Wanneer de deelnemer besluit zijn retreat te annuleren gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering van de inschrijving tot 6 weken voor aanvang van de retreat is de deelnemer een bedrag van 20% verschuldigd. De inschrijving is wel overdraagbaar op een ander retreat onder voorwaarde dat een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt ingezonden met vermelding van de overdracht.
 • Van 6 weken tot 2 weken voor aanvang van het retreat is de inschrijver 50% van de arrangementssom verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het retreat is de inschrijver 100% van de arrangementssom verschuldigd

13.3.2 Power Yoga Mindfulness Center is niet aansprakelijk voor reiskosten geboekt bij derden.
13.3.3 Power Yoga Mindfulness Center adviseert de inschrijver een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.

13.4 ANNULERING DOOR POWER YOGA MINDFULNESS CENTER
13.4.1 De arrangementen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Doorgang van de reis wordt in de bevestigd bij het behalen van het minimum aantal deelnemers. In geval van annulering door Power Yoga Mindfulness Center zal dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement worden gecommuniceerd per email aan de reizigers. Power Yoga Mindfulness Center behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de retreat te annuleren.
13.4.2 In geval van annulering door Power Yoga Mindfulness Center zal het betaalde bedrag binnen vijf werkdagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de inschrijvers.

​13.5 VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID RETREATS
13.5.1 Power Yoga Mindfulness Center en de samenwerkende organisaties zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van het op de website omschreven arrangement
13.5.2 Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf gedurende de retreat van Power Yoga Mindfulness Center.
13.5.3 Power Yoga Mindfulness Center en samenwerkende organisaties sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op de retreat
13.5.4 Power Yoga Mindfulness Center en samenwerkende organisaties zijn niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens de retreat. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.
13.5.5 Indien van toepassing gelden aanvullende algemene voorwaarden van de accommodatie op de aanvullende algemene voorwaarden van Power Yoga Mindfulness Center.
13.5.6 Power Yoga Mindfulness Center adviseert de inschrijver dringend een eigen reisverzekering af te sluiten.
13.5.7 De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van de juiste identificatie- en mogelijke reisdocumenten.

13.6 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RETREATS
13.6.1 Gedurende de retreat kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen bij Power Yoga Mindfulness Center. Eventuele aanvullende regelementen worden vooraf of bij aanvang van het retreat gecommuniceerd.

13.7 KLACHTENPRODCEDURE RETREATS
13.7.1 De retreat begeleiding  is er om de retreat zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de begeleiding zodat een passende oplossing gezocht kan worden.
13.7.2 Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken een de begeleiding en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden aan Power Yoga Mindfulness Center. Indien de klacht terplekke niet wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op een eventuele schadevergoeding.